środa, 23 września 2015

Krajowy Program Kolejowy przyjęty!

Rząd przyjął Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku. Dokument przewiduje wydanie do 67,5 mld złotych na inwestycje kolejowe, w tym głównie modernizacje szlaków. Jako jeden z pierwszych poinformowała o tym fakcie redakcja Rynku Kolejowego

Jak ocenia Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, KPK to ważny plan inwestycji w infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Jego realizacja przyniesie istotne zmiany dla całego rynku transportowego w Polsce, przy wsparciu finansowym w ramach kilku unijnych programów na lata 2014-2020: Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz instrumentu "Łącząc Europę”.

Najważniejsze zadania zawarte w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku to:
 • poprawa stanu technicznego sieci TEN-T, w tym kontynuacja prac w korytarzach C-E30, E20/C-E20, E59/C-E59, E65/C-E65, E75, stanowiące połączenia międzywojewódzkie i międzynarodowe
 • poprawa przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji oraz na odcinkach, na których stwierdzono niewystarczającą zdolność przepustową;
 • osiągnięcie korzystniejszego czasu przejazdu pociągów względem transportu drogowego;
 • inwestycje w ciągu „Magistrali Wschodniej” na trasach: Rzeszów/Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn;
 • wdrażanie w Polsce Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), który obejmuje Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ERTMS/GSM-R) oraz Europejski System Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS);
 • poprawa jakości oferty i bezpieczeństwa infrastruktury udostępnianej przewoźnikom przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
 • poprawa stanu technicznego linii kolejowych tworzących tzw. korytarze towarowe;
 • poprawienie infrastruktury obsługującej kolejowe przejścia graniczne na styku linii normalno- i szerokotorowych oraz położonych na tych obszarach odcinaków linii szerokotorowych;
 • lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami, poprawa połączeń między miastami wojewódzkimi, a przede wszystkim z ośrodkami gospodarczymi, a także zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z portami morskimi;
 • poprawa stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego m.in.: zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej oraz poprawiających dostęp do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, stanowiących wyprowadzenia z innych punktów generujących największe potoki przewozowe.
Przewiduje się, że efekty, jakie dla polskiej sieci kolejowej przyniesie Krajowy Program Kolejowy, będą następujące:
 • skrócenie czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych 
 • podniesienie przepustowości linii kolejowych na odcinkach o największym obciążeniu lub wykorzystaniu przepustowości;
 • wzrost długości odcinków linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h;
 • zwiększenie długości torów o dopuszczalnym nacisku (równym i powyżej) 221 kN na oś, co oznacza poprawę warunków wykonywania przewozów towarowych;
 • wzrost przepustowości infrastruktury obsługującej porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu;
 • wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w ERTMS:
 • zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych oraz zmodernizowanych przejazdów kolejowych;
 • zmniejszenie liczby wypadków kolejowych na skrzyżowaniach linii kolejowych i dróg w jednym poziomie;
 • zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • wzrost liczby miast wojewódzkich połączonych zmodernizowanymi liniami kolejowymi, na których pociągi pasażerskie będą kursować ze średnią prędkością co najmniej 100 km/h;
 • wzrost liczby pasażerów przewiezionych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA (w przewozach wojewódzkich, międzywojewódzkich, międzynarodowych i ekspresowych);
 • wzrost masy przewiezionych towarów;
 • zwiększenie prędkości kursowania pociągów towarowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA;
 • wzrost udziału kolejowych przewozów intermodalnych w towarowych przewozach kolejowych ogółem (przewóz intermodalny to przewóz różnymi środkami transportu).
Przy założeniu, że uda się zrealizować wszystkie postulaty tego programu, w ciągu najbliższych kilku lat w Polsce może nastąpić skok cywilizacyjny, jeśli chodzi o kolej w ujęciu ogólnym, a nie tylko w kwestii szybkich połączeń dalekobieżnych.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane